China 1985

A trip in China thirty years ago, between Beijing and the Shangdong peninsula.
Chap. 2
Beijing, Tiananmen Square
Beijing, Wangfujing
Shandong, Weihai - carpet factory
Shandong, Weihai - Yellow Sea
Shandong, hinterland of  Weihai
Shandong, hinterland of  Weihai
Shandong, Tsingtao
 
Shandong, Weifang - Kite factory
Shandong, Weifang - Kite factory
Shandong, Weifang - Kite factory
Shandong, Qufu
Shandong, Weifang - Kite Festival
Shandong, Weifang - Kite Festival
Shandong, Weifang - Kite Festival